تغییر حق امضا

شرکت برای امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری ،

یکی یا همه اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارنده یا دارندگان حق امضا معرفی می کنند ،حق امضاء شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشند که با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره به اعضا اعطاء می شود، پس از تاسیس شرکت، تغییر در حق امضاء  در هر زمانی قابل اعمال است که با تصمیم کلیه اعضای شرکت و سهامداران صورت میگیرد.

×
اسکرول به بالا