مشاوره موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت

منظور از موضوع فعالیت شرکت ، نوع فعالیتی است که برای انجام آن شرکت تاسیس شده است .
پیش از ثبت شرکت باید موضوع فعالیت شرکت را به درستی انتخاب نمایید تا دچار مشکل نشوید .
برای بعضی از موضوعات فعالیت نیاز است تا از مراجع مربوطه مجوز اخذ گردد . سپس برای ثبت شرکت اقدام نمود .

موضوع فعالیت هر شرکت در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد . که نشاندهنده اهدافی است که آن شرکت برای آنها تاسیس شده است .
تعیین موضوع شرکت در اساسنامه جهت شفافیت و تبیین وظایف ، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت انجام می شود .

×
اسکرول به بالا