تغییر آدرس شرکت :

 

تغییر محل فعالیت شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد.

 آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی معتبر آن است که در آگهی تاسیس اعلام می شود، تغییر آدرس شرکت بدلیل تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت صورت میگیرد که باید ثبت و آگهی شود.

 

×
اسکرول به بالا